درباره ما

گروه صنعتی کنتاکت کلینیک

شرکت افق پالتین و اتصال پارسیان با هدف پویایی صنعت برق کشور و راهیابی به بازارهای جهانی در سال 1387 تاسیس

شد و با بهره گیری از تجارب و اندوخته های متخصصان کار آزموده در صنعت برق کشور و با برخورداری از پیشرفته ترین

ماشین آالت ، تجهیزات مفتخر است گام بلندی در جهت خدمت رسانی به این صنعت برداشته است.شرکت افق پالتین و

اتصال پارسیان جهت تجاری سازی نام خود برند کنتاکت کلینیک را برای معرفی خود انتخاب نموده و عمدتا در تبلیغات

محیطی مخصوصا فضای مجازی ،نمایشگاههای بین المللی نام کنتاکت کلینیک بیشتر شنیده می شود و بانام کنتاکت

کلینیک به معرفی محصوالت خود می پردازد.

اگر بخواهیم نگاهی اجمالی به فعالیتهای شرکت افق پالتین و اتصال پارسیان بیاندازیم می توانیم موارد زیر را برشماریم

 • تولید آلیاژها و کنتاکت های الکتریکی به روش متالوژی پودر
 • طراحی ، ساخت ، تولید و تعمیر کلیه پالتین های صنعتی ، مقاطع فلزی و رابط های الکتریکی و اتصاالت فشار قوی
 • ساخت کلیه قطعات یدکی و لوازم برق صنعتی
 • تولید نگین و کنتاکت های مختلف به روش پودری و ریخته گری
 • انجام کلیه امور پرسکاری و برشکاری و نوردکاری
 • انجام امور جوشکاری طال و نقره به روشهای مختلف
 • انجام کلیه خدمات آبکاری ، سند بالست و شستشوی شیمیایی
 • انجام امور آزماشگاهی مربوطه مثل هدایت الکتریکی و سختی…
 • تست ضربه وآمپر جهت شناخت توان کنتاکت در مقاومت در برابر جرقه و خوردگی و صحت قدرت قطع رله ها در کلید

اتوماتیک و کنتاکتورها و…

 • تعمیر کلیه کنتاکتورها و کلید های اتوماتیک و قطعات مربوطه
 • تولید الین گارد )آرمورد(مورد استفاده در شبکه های برق با آلیاژهای استاندارد و فرمول ارائه شده در کالسهای ۴،۵ و ۶

در دومقطع فشار ضعیف 1۲۰-7۰-3۶ و۲۲۶(و مقطع فشار قوی از سایز ۶3۰۰۰ الی ۴3۰۰۰

 • تولید سکسیونر گازی KV۲۴SF6
 • تولید نگین و کنتاکت های مختلف به روش پودری و ریخته گری
 • ساخت کلیه قطعات یدکی و لوازم برق صنعتی
 • تولید سکسیونر گازیSF6 24KV