محصولات /

پنجه گربه ای (لاله ای)

پنجه گربه ای OLX - 1200 A انگلیسی 16 فینگر کد OLX - 1200

پنجه گربه ای ثابت مادگی OKM4 انگلیسی 8 فینگر کد OKM4

پنجه گربه ای ثابت مادگی SP14 متروپولیتان ویکرز 8 فینگر کد SP14

پنجه گربه ای ثابت مادگی جانسون فیلیپس 6 فینگر

پنجه گربه ای ثابت مادگی C4X انگلیسی(ولز جنوبی) 6 فینگر کد C4X

پنجه گربه ای ثابت مادگی VBQ براش 6 فینگر کد VBQ

پنجه گربه ای (لاله ای) بی نام کد finger 3

کنتاکت لاله ای 17 عددی مخصوص دژنکتور 6 کیلو ولت

کنتاکت لاله 27 عددی مخصوص دژنکتور 6 کیلو ولت

نری و مادگی کنتاکت بریکر SNS سوئیسی